Үйлчилгээний нөхцөл

Эх үүсвэртэй баталгааШимтгэл, хураамж
Баталгаа гаргах

1,000,000 төгрөг, 1,000 ам.доллар хүртэлх дүнд
10,000 төгрөг, 10 ам.доллар (нэг удаа)
1,000,000 төгрөг, 1,000 ам.доллараас дээш дүнд
30,000 төгрөг, 30 ам.доллар (нэг удаа)
Баталгааны нөхцөлд өөрчлөлт оруулах
20,000 төгрөг
Баталгааг цуцлах
Шимтгэлгүй


Эх үүсвэргүй баталгааШимтгэл, хураамж
Баталгаа гаргах
Тендерийн баталгаа (барьцаатай)
10,000,000 төгрөг хүртэл
50,000 төгрөг (нэг удаа)
10,000,001 төгрөгөөс дээш дүнд
0.50% (нэг удаа)
Тендерийн баталгаа (шимтгэлээр)
10,000,000 төгрөг хүртэл
10.00% (нэг удаа)

10,000,001 – 50,000,000 төгрөг хүртэл
8.00% (нэг удаа)
50,000,001 – 100,000,000 төгрөг хүртэл
6.00% (нэг удаа)
100,000,001 төгрөгөөс дээш дүнд
4.00% (нэг удаа)
Гүйцэтгэлийн болон урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа150,000 төг буюу 150 ам.дол (нэг удаа)
Баталгааны нөхцөлд өөрчлөлт оруулах
100,000 төг буюу 100 ам.дол
Баталгааг цуцлах
Шимтгэлгүй
Баталгааны эрсдэлийн хүү
2.00% - 10.00% (жилийн хүү)

Бүрдүүлэх материал

  • Баталгаа гаргуулах тухай албан тоот;
  • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (эх хувийн хамт авчирч баталгаажуулах);
  • Хуулийн этгээдийн дүрэм (эх хувийн хамт авчирч баталгаажуулах);
  • Иргэн болон хуулийн этгээдийн удирдлагын иргэний үнэмлэхийн хуулбар (эх хувийн хамт авчирч баталгаажуулах);
  • Тендерийн урилга;
  • Хувь нийлүүлэгчдийн хурлын шийдвэр;
  • Тендерийн баталгааны маягт.
{{ suggestedServices[selectedSuggested]['link_text'] }}
{{ services[selectedService]['link_text'] }}

Хайх зүйлээ бичнэ үү