Балансын зүйл/Сая төгрөгөөр/
ХӨРӨНГӨ
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө444
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө154
Хөрөнгө оруулалт7,117
Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт
-
Зээл (цэвэр дүнгээр)201,931
Хэвийн зээл120,063
Анхаарал хандуулах зээл
1,298
Чанаргүй зээл47,714
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр-
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага77,355
Зээлийн эрсдэлийн сан(44,498)
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө-
Бусад санхүүгийн хөрөнгө11,279
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө67,349
Үндсэн хөрөнгө14,989
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө-
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө321
Биет бус хөрөнгө425
Нийт хөрөнгийн дүн304,011
ӨР ТӨЛБӨР
Харилцах226,405
Хадгаламж115
Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр25,990
Бусад эх үүсвэр8,717
Бусад өр төлбөр26,964
Нийт өр төлбөрийн дүн288,191
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө42,700
Нэмж төлөгдсөн капитал0
Халаасны хувьцаа-
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл3,400
Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал(29,651)
Бусад өөрийн хөрөнгө(629)
Өөрийн хөрөнгийн дүн15,820
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн301,168
Тэнцлийн гадуурх данс

Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)
4,909

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Балансын зүйл/Сая төгрөгөөр/
Хүүгийн орлого9,728
Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн-
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн0
Үнэт цаасны100
Зээлийн9,627
Бусад хүүгийн орлого1
Хүүгийн зардал536
Харилцахад төлсөн хүү2
Хадгаламжинд төлсөн хүү534
Зээлийн хүүгийн зардал-
Үнэт цаасны хүүгийн зардал-
Бусад хүүгийн зардал-
Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)]
9,193
Эрсдэлийн сангийн зардал-
Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)]
9,193
Бусад орлого1,238
Хүүгийн бус орлого580
Арилжааны орлого31
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого323
Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого24
Бусад хүүгийн бус орлого203
Бусад орлого, олз658
Бусад зардал4,527
Хүүгийн бус зардал4,471
Бусад эрсдэлийн сангийн зардал-
Арилжааны зардал155
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал810
Хураамж, шимтгэлийн зардал75
Үйл ажиллагааны бусад зардал3,431
Бусад зардал, гарз56
Татварын өмнөх ашиг, алдагдал [(5)+(6)-(7)]
5,903
Орлогын татварын зардал-
Татварын дараах ашиг, алдагдал [(8)-(9)]
5,903
Бусад орлого-
Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн [(10)+(11)]
5,903
Дэлгэрэнгүй

Сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагаа болон зарууд

Аюулгүй байдалтай холбоотой зөвлөгөө, мэдээлэл

Хайх зүйлээ бичнэ үү