Балансын зүйл/Сая төгрөгөөр/
ХӨРӨНГӨ
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө2,507
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө298
Хөрөнгө оруулалт4,871
Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт
-
Зээл (цэвэр дүнгээр)204,357
Хэвийн зээл120,597
Анхаарал хандуулах зээл
1,298
Чанаргүй зээл50,986
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр-
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага83,388
Зээлийн эрсдэлийн сан(51,911)
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө-
Бусад санхүүгийн хөрөнгө11,111
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө61,375
Үндсэн хөрөнгө14,643
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө-
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө995
Биет бус хөрөнгө387
Нийт хөрөнгийн дүн300,543
ӨР ТӨЛБӨР
Харилцах228,360
Хадгаламж117
Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр25,993
Бусад эх үүсвэр8,700
Бусад өр төлбөр27,090
Нийт өр төлбөрийн дүн290,260
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө42,700
Нэмж төлөгдсөн капитал0
Халаасны хувьцаа-
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл3,400
Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал(35,816)
Бусад өөрийн хөрөнгө-
Өөрийн хөрөнгийн дүн10,284
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн300,543
Тэнцлийн гадуурх данс

Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)
4,960ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Балансын зүйл/Сая төгрөгөөр/
Хүүгийн орлого15,371
Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн-
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн0
Үнэт цаасны310
Зээлийн15,060
Бусад хүүгийн орлого1
Хүүгийн зардал537
Харилцахад төлсөн хүү2
Хадгаламжинд төлсөн хүү535
Зээлийн хүүгийн зардал0
Үнэт цаасны хүүгийн зардал-
Бусад хүүгийн зардал-
Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)]
14,834
Эрсдэлийн сангийн зардал7,140
Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)]
7,695
Бусад орлого1,898
Хүүгийн бус орлого1,173
Арилжааны орлого43
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого1,082
Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого48
Бусад хүүгийн бус орлого-
Бусад орлого, олз725
Бусад зардал9,607
Хүүгийн бус зардал9,526
Бусад эрсдэлийн сангийн зардал544
Арилжааны зардал379
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал1,628
Хураамж, шимтгэлийн зардал170
Үйл ажиллагааны бусад зардал6,806
Бусад зардал, гарз80
Татварын өмнөх ашиг, алдагдал [(5)+(6)-(7)]
(14)
Орлогын татварын зардал247
Татварын дараах ашиг, алдагдал [(8)-(9)]
(261)
Бусад орлого-
Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн [(10)+(11)]
(261)


Дэлгэрэнгүй

Сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагаа болон зарууд

Аюулгүй байдалтай холбоотой зөвлөгөө, мэдээлэл

Хайх зүйлээ бичнэ үү