Балансын зүйл/Сая төгрөгөөр/
ХӨРӨНГӨ
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө92,480
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө31,233
Хөрөнгө оруулалт36,878
Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт-
Зээл (цэвэр дүнгээр)250,167
Хэвийн зээл229,842
Чанаргүй зээл26,317
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр-
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага21,320
Зээлийн эрсдэлийн сан(27,312)
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө-
Бусад санхүүгийн хөрөнгө20,549
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө12,754
Үндсэн хөрөнгө20,662
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө-
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө8,339
Биет бус хөрөнгө677
Нийт хөрөнгийн дүн473,739
ӨР ТӨЛБӨР
Харилцах227,845
Хадгаламж55,524
Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр101,579
Бусад эх үүсвэр39,057
Бусад өр төлбөр9,284
Нийт өр төлбөрийн дүн433,289
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө65,000
Нэмж төлөгдсөн капитал0
Халаасны хувьцаа-
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл3,400
Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал(27,950)
Бусад өөрийн хөрөнгө-
Өөрийн хөрөнгийн дүн40,450
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн473,739
Тэнцлийн гадуурх данс
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)10,415.0

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Балансын зүйл/Сая төгрөгөөр/
Хүүгийн орлого28,787
Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн-
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн1,027
Үнэт цаасны2,472
Зээлийн25,204
Бусад хүүгийн орлого84
Хүүгийн зардал22,563
Харилцахад төлсөн хүү10,191
Хадгаламжинд төлсөн хүү11,240
Зээлийн хүүгийн зардал719
Үнэт цаасны хүүгийн зардал303
Бусад хүүгийн зардал109
Хүүгийн цэвэр орлого6,224
Эрсдэлийн сангийн зардал10,486
Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого(4,262)
Бусад орлого4,031
Хүүгийн бус орлого3,879
Арилжааны орлого865
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого787
Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого2,204
Бусад хүүгийн бус орлого24
Бусад орлого, олз152
Бусад зардал9,335
Хүүгийн бус зардал9,026
Бусад эрсдэлийн сангийн зардал-
Арилжааны зардал1,429
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал715
Хураамж, шимтгэлийн зардал179
Үйл ажиллагааны бусад зардал6,703
Бусад зардал, гарз308
Татварын өмнөх ашиг, алдагдал(9,566)
Орлогын татварын зардал-
Татварын дараах ашиг, алдагдал(9,566)
Бусад орлого-
Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн(9,566)

Хайх зүйлээ бичнэ үү