Балансын зүйл/Сая төгрөгөөр/
ХӨРӨНГӨ
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө869
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө207
Хөрөнгө оруулалт4,909
Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт
-
Зээл (цэвэр дүнгээр)210,730
Хэвийн зээл119,725
Анхаарал хандуулах зээл
1,298
Чанаргүй зээл50,370
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр-
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага90,920
Зээлийн эрсдэлийн сан(51,583)
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө-
Бусад санхүүгийн хөрөнгө11,103
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө60,173
Үндсэн хөрөнгө14,411
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө-
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө1,566
Биет бус хөрөнгө350
Нийт хөрөнгийн дүн304,319
ӨР ТӨЛБӨР
Харилцах226,913
Хадгаламж118
Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр25,993
Бусад эх үүсвэр8,292
Бусад өр төлбөр27,304
Нийт өр төлбөрийн дүн288,620
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө42,700
Нэмж төлөгдсөн капитал0
Халаасны хувьцаа-
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл3,400
Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал(30,400)
Бусад өөрийн хөрөнгө-
Өөрийн хөрөнгийн дүн15,700
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн304,319
Тэнцлийн гадуурх данс

Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)
4,467ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Балансын зүйл/Сая төгрөгөөр/
Хүүгийн орлого8,667
Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн-
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн1
Үнэт цаасны319
Зээлийн8,348
Бусад хүүгийн орлого-
Хүүгийн зардал1
Харилцахад төлсөн хүү0
Хадгаламжинд төлсөн хүү1
Зээлийн хүүгийн зардал-
Үнэт цаасны хүүгийн зардал-
Бусад хүүгийн зардал-
Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)]
8,665
Эрсдэлийн сангийн зардал
Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)]
8,665
Бусад орлого1,054
Хүүгийн бус орлого986
Арилжааны орлого1
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого700
Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого6
Бусад хүүгийн бус орлого279
Бусад орлого, олз68
Бусад зардал4,303
Хүүгийн бус зардал4,286
Бусад эрсдэлийн сангийн зардал-
Арилжааны зардал6
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал766
Хураамж, шимтгэлийн зардал79
Үйл ажиллагааны бусад зардал3,434
Бусад зардал, гарз17
Татварын өмнөх ашиг, алдагдал [(5)+(6)-(7)]
5,416
Орлогын татварын зардал-
Татварын дараах ашиг, алдагдал [(8)-(9)]
5,416
Бусад орлого-
Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн [(10)+(11)]
5,416


Дэлгэрэнгүй

Сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагаа болон зарууд

Аюулгүй байдалтай холбоотой зөвлөгөө, мэдээлэл

Хайх зүйлээ бичнэ үү