Балансын зүйл/Сая төгрөгөөр/
ХӨРӨНГӨ
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө968
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө172
Хөрөнгө оруулалт5,169
Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт
-
Зээл (цэвэр дүнгээр)205,559
Хэвийн зээл59,541
Анхаарал хандуулах зээл
33,031
Чанаргүй зээл77,561
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр-
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага96,286
Зээлийн эрсдэлийн сан(60,861)
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө-
Бусад санхүүгийн хөрөнгө11,138
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө59,855
Үндсэн хөрөнгө12,751
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө-
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө1,008
Биет бус хөрөнгө313
Нийт хөрөнгийн дүн296,934
ӨР ТӨЛБӨР
Харилцах226,041
Хадгаламж119
Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр25,993
Бусад эх үүсвэр8,268
Бусад өр төлбөр26,287
Нийт өр төлбөрийн дүн286,707
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө42,700
Нэмж төлөгдсөн капитал0
Халаасны хувьцаа-
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл3,400
Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал(35,873)
Бусад өөрийн хөрөнгө-
Өөрийн хөрөнгийн дүн10,227
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн296,934
Тэнцлийн гадуурх данс

Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)
4,427ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Балансын зүйл/Сая төгрөгөөр/
Хүүгийн орлого14,963
Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн-
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн1
Үнэт цаасны405
Зээлийн14,557
Бусад хүүгийн орлого-
Хүүгийн зардал3
Харилцахад төлсөн хүү0
Хадгаламжинд төлсөн хүү3
Зээлийн хүүгийн зардал-
Үнэт цаасны хүүгийн зардал-
Бусад хүүгийн зардал-
Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)]
14,960
Эрсдэлийн сангийн зардал9,112
Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)]
5,848
Бусад орлого2,335
Хүүгийн бус орлого1,424
Арилжааны орлого1
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого1,410
Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого13
Бусад хүүгийн бус орлого-
Бусад орлого, олз911
Бусад зардал8,237
Хүүгийн бус зардал8,005
Бусад эрсдэлийн сангийн зардал-
Арилжааны зардал41
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал1,229
Хураамж, шимтгэлийн зардал157
Үйл ажиллагааны бусад зардал6,577
Бусад зардал, гарз232
Татварын өмнөх ашиг, алдагдал [(5)+(6)-(7)]
(54)
Орлогын татварын зардал3
Татварын дараах ашиг, алдагдал [(8)-(9)]
(57)
Бусад орлого-
Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн [(10)+(11)]
(57)


Дэлгэрэнгүй

Сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагаа болон зарууд

Аюулгүй байдалтай холбоотой зөвлөгөө, мэдээлэл

Хайх зүйлээ бичнэ үү