Балансын зүйл/Сая төгрөгөөр/
ХӨРӨНГӨ
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө143,620
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө44,035
Хөрөнгө оруулалт7,637
Зээл (цэвэр дүнгээр)327,764
Хэвийн зээл279,653
Чанаргүй зээл42,476
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр-
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага36,367
Зээлийн эрсдэлийн сан(30,733)
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө-
Бусад санхүүгийн хөрөнгө16,970
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө34,261
Үндсэн хөрөнгө22,704
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө-
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө24,700
Биет бус хөрөнгө617
Нийт хөрөнгийн дүн622,309
ӨР ТӨЛБӨР
Харилцах293,051
Хадгаламж57,313
Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр168,326
Бусад эх үүсвэр52,276
Бусад өр төлбөр1,522
Нийт өр төлбөрийн дүн572,489
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө77,000
Нэмж төлөгдсөн капитал0
Халаасны хувьцаа-
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл3,400
Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал(27,894)
Бусад өөрийн хөрөнгө(2,687)
Өөрийн хөрөнгийн дүн49,820
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн622,309
Тэнцлийн гадуурх данс
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)18,020.9

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Балансын зүйл/Сая төгрөгөөр/
Хүүгийн орлого41,541
Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн-
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн772
Үнэт цаасны2,280
Зээлийн35,859
Бусад хүүгийн орлого2,630
Хүүгийн зардал29,862
Харилцахад төлсөн хүү14,788
Хадгаламжинд төлсөн хүү13,020
Зээлийн хүүгийн зардал1,094
Үнэт цаасны хүүгийн зардал785
Бусад хүүгийн зардал175
Хүүгийн цэвэр орлого11,678
Эрсдэлийн сангийн зардал1,541
Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого10,138
Бусад орлого4,640
Хүүгийн бус орлого4,444
Арилжааны орлого827
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого598
Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого2,957
Бусад хүүгийн бус орлого63
Бусад орлого, олз195
Бусад зардал10,715
Хүүгийн бус зардал10,503
Бусад эрсдэлийн сангийн зардал987
Арилжааны зардал236
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал734
Хураамж, шимтгэлийн зардал326
Үйл ажиллагааны бусад зардал8,220
Бусад зардал, гарз212
Татварын өмнөх ашиг, алдагдал4,063
Орлогын татварын зардал-
Татварын дараах ашиг, алдагдал4,063
Бусад орлого-
Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн4,063

Хайх зүйлээ бичнэ үү