Балансын зүйл/Сая төгрөгөөр/
ХӨРӨНГӨ
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө799
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө114
Хөрөнгө оруулалт4,884
Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт
-
Зээл (цэвэр дүнгээр)146,988
Хэвийн зээл32,404
Анхаарал хандуулах зээл
29,301
Чанаргүй зээл52,723
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр-
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага99,769
Зээлийн эрсдэлийн сан(67,208)
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө-
Бусад санхүүгийн хөрөнгө11,172
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө62,912
Үндсэн хөрөнгө12,655
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө-
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө1,008
Биет бус хөрөнгө294
Нийт хөрөнгийн дүн240,827
ӨР ТӨЛБӨР
Харилцах225,039
Хадгаламж118
Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр25,992
Бусад эх үүсвэр8,147
Бусад өр төлбөр26,428
Нийт өр төлбөрийн дүн285,725
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө42,700
Нэмж төлөгдсөн капитал0
Халаасны хувьцаа-
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл3,400
Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал(36,322)
Бусад өөрийн хөрөнгө-
Өөрийн хөрөнгийн дүн9,778
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн295,503
Тэнцлийн гадуурх данс

Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)
4,461ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Балансын зүйл/Сая төгрөгөөр/
Хүүгийн орлого7,373
Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн-
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн0
Үнэт цаасны62
Зээлийн4,297
Бусад хүүгийн орлого3,014
Хүүгийн зардал0
Харилцахад төлсөн хүү-
Хадгаламжинд төлсөн хүү0
Зээлийн хүүгийн зардал-
Үнэт цаасны хүүгийн зардал-
Бусад хүүгийн зардал-
Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)]
7,373
Эрсдэлийн сангийн зардал6,523
Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)]
850
Бусад орлого165
Хүүгийн бус орлого132
Арилжааны орлого0
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого129
Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого3
Бусад хүүгийн бус орлого-
Бусад орлого, олз33
Бусад зардал1,464
Хүүгийн бус зардал1,457
Бусад эрсдэлийн сангийн зардал-
Арилжааны зардал13
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал355
Хураамж, шимтгэлийн зардал39
Үйл ажиллагааны бусад зардал1,050
Бусад зардал, гарз7
Татварын өмнөх ашиг, алдагдал [(5)+(6)-(7)]
(448)
Орлогын татварын зардал-
Татварын дараах ашиг, алдагдал [(8)-(9)]
(448)
Бусад орлого-
Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн [(10)+(11)]
(448)


Дэлгэрэнгүй

Сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагаа болон зарууд

Аюулгүй байдалтай холбоотой зөвлөгөө, мэдээлэл

Хайх зүйлээ бичнэ үү