Балансын зүйл/Сая төгрөгөөр/
ХӨРӨНГӨ
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө110,749
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө39,969
Хөрөнгө оруулалт30,090
Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт-
Зээл (цэвэр дүнгээр)304,483
Хэвийн зээл264,025
Чанаргүй зээл42,610
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр-
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага28,549
Зээлийн эрсдэлийн сан(30,701)
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө-
Бусад санхүүгийн хөрөнгө11,922
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө41,378
Үндсэн хөрөнгө22,984
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө-
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө10,637
Биет бус хөрөнгө647
Нийт хөрөнгийн дүн572,858
ӨР ТӨЛБӨР
Харилцах260,468
Хадгаламж70,208
Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр110,443
Бусад эх үүсвэр83,345
Бусад өр төлбөр2,553
Нийт өр төлбөрийн дүн527,017
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө77,000
Нэмж төлөгдсөн капитал0
Халаасны хувьцаа-
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл3,400
Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал(31,872)
Бусад өөрийн хөрөнгө(2,687)
Өөрийн хөрөнгийн дүн45,842
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн572,858
Тэнцлийн гадуурх данс
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)21,675.1

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Балансын зүйл/Сая төгрөгөөр/
Хүүгийн орлого24,747
Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн-
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн693
Үнэт цаасны1,599
Зээлийн20,358
Бусад хүүгийн орлого2,098
Хүүгийн зардал19,606
Харилцахад төлсөн хүү9,273
Хадгаламжинд төлсөн хүү9,063
Зээлийн хүүгийн зардал639
Үнэт цаасны хүүгийн зардал534
Бусад хүүгийн зардал97
Хүүгийн цэвэр орлого5,140
Эрсдэлийн сангийн зардал1,543
Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого3,598
Бусад орлого2,858
Хүүгийн бус орлого2,721
Арилжааны орлого429
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого280
Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого2,000
Бусад хүүгийн бус орлого13
Бусад орлого, олз137
Бусад зардал6,371
Хүүгийн бус зардал6,220
Бусад эрсдэлийн сангийн зардал-
Арилжааны зардал140
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал314
Хураамж, шимтгэлийн зардал220
Үйл ажиллагааны бусад зардал5,546
Бусад зардал, гарз151
Татварын өмнөх ашиг, алдагдал85
Орлогын татварын зардал-
Татварын дараах ашиг, алдагдал85
Бусад орлого-
Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн85
Дэлгэрэнгүй

Сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагаа болон зарууд

Аюулгүй байдалтай холбоотой зөвлөгөө, мэдээлэл

Хайх зүйлээ бичнэ үү