Балансын зүйл/Сая төгрөгөөр/
ХӨРӨНГӨ
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө528
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө36
Хөрөнгө оруулалт9,859
Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт
-
Зээл (цэвэр дүнгээр)214,714
Хэвийн зээл146,934
Анхаарал хандуулах зээл
1,298
Чанаргүй зээл46,837
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр-
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага54,674
Зээлийн эрсдэлийн сан(32,029)
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө-
Бусад санхүүгийн хөрөнгө11,253
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө68,927
Үндсэн хөрөнгө18,157
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө-
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө1,850
Биет бус хөрөнгө528
Нийт хөрөнгийн дүн325,852
ӨР ТӨЛБӨР
Харилцах162,535
Хадгаламж57,550
Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр41,183
Бусад эх үүсвэр13,887
Бусад өр төлбөр42,889
Нийт өр төлбөрийн дүн318,044
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө42,700
Нэмж төлөгдсөн капитал0
Халаасны хувьцаа-
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл3,400
Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал(35,605)
Бусад өөрийн хөрөнгө(2,687)
Өөрийн хөрөнгийн дүн7,809
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн325,852
Тэнцлийн гадуурх данс

Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)
9,288.9

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Балансын зүйл/Сая төгрөгөөр/
Хүүгийн орлого28,975
Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн-
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн1
Үнэт цаасны319
Зээлийн28,652
Бусад хүүгийн орлого3
Хүүгийн зардал16,308
Харилцахад төлсөн хүү6,345
Хадгаламжинд төлсөн хүү6,827
Зээлийн хүүгийн зардал2,149
Үнэт цаасны хүүгийн зардал975
Бусад хүүгийн зардал12
Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)]
12,667
Эрсдэлийн сангийн зардал3,876
Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)]
8,791
Бусад орлого1,766
Хүүгийн бус орлого1,575
Арилжааны орлого156
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого651
Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого517
Бусад хүүгийн бус орлого250
Бусад орлого, олз191
Бусад зардал10,618
Хүүгийн бус зардал9,630
Бусад эрсдэлийн сангийн зардал319
Арилжааны зардал112
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал708
Хураамж, шимтгэлийн зардал193
Үйл ажиллагааны бусад зардал8,298
Бусад зардал, гарз989
Татварын өмнөх ашиг, алдагдал [(5)+(6)-(7)]
(61)
Орлогын татварын зардал40
Татварын дараах ашиг, алдагдал [(8)-(9)]
(101)
Бусад орлого-
Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн [(10)+(11)]
(101)

Хайх зүйлээ бичнэ үү