Балансын зүйл/Сая төгрөгөөр/
ХӨРӨНГӨ
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө500
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө86
Хөрөнгө оруулалт14,402
Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт
-
Зээл (цэвэр дүнгээр)254,930
Хэвийн зээл199,268
Анхаарал хандуулах зээл
1,298
Чанаргүй зээл39,021
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр-
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага44,354
Зээлийн эрсдэлийн сан(29,012)
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө-
Бусад санхүүгийн хөрөнгө12,221
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө46,767
Үндсэн хөрөнгө19,077
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө-
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө23,527
Биет бус хөрөнгө603
Нийт хөрөнгийн дүн372,113
ӨР ТӨЛБӨР
Харилцах175,717
Хадгаламж57,624
Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр43,448
Бусад эх үүсвэр39,340
Бусад өр төлбөр44,765
Нийт өр төлбөрийн дүн360,895
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө42,700
Нэмж төлөгдсөн капитал0
Халаасны хувьцаа-
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл3,400
Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал(32,195)
Бусад өөрийн хөрөнгө(2,687)
Өөрийн хөрөнгийн дүн11,218
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн372,113
Тэнцлийн гадуурх данс

Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)
13,543.6

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Балансын зүйл/Сая төгрөгөөр/
Хүүгийн орлого9,830
Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн-
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн0
Үнэт цаасны68
Зээлийн9,762
Бусад хүүгийн орлого-
Хүүгийн зардал6,022
Харилцахад төлсөн хүү3,024
Хадгаламжинд төлсөн хүү2,182
Зээлийн хүүгийн зардал399
Үнэт цаасны хүүгийн зардал405
Бусад хүүгийн зардал12
Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)]
3,808
Эрсдэлийн сангийн зардал-
Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)]
3,808
Бусад орлого2,538
Хүүгийн бус орлого2,495
Арилжааны орлого103
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого296
Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого205
Бусад хүүгийн бус орлого1,891
Бусад орлого, олз43
Бусад зардал3,038
Хүүгийн бус зардал2,760
Бусад эрсдэлийн сангийн зардал-
Арилжааны зардал104
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал237
Хураамж, шимтгэлийн зардал72
Үйл ажиллагааны бусад зардал2,346
Бусад зардал, гарз278
Татварын өмнөх ашиг, алдагдал [(5)+(6)-(7)]
3,309
Орлогын татварын зардал-
Татварын дараах ашиг, алдагдал [(8)-(9)]
3,309
Бусад орлого-
Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн [(10)+(11)]
3,309

Хайх зүйлээ бичнэ үү