Балансын зүйл/Сая төгрөгөөр/
ХӨРӨНГӨ
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө404
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө5
Хөрөнгө оруулалт9,412
Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт
-
Зээл (цэвэр дүнгээр)247,133
Хэвийн зээл187,923
Анхаарал хандуулах зээл
1,298
Чанаргүй зээл39,020
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр-
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага47,864
Зээлийн эрсдэлийн сан(28,972)
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө-
Бусад санхүүгийн хөрөнгө12,138
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө46,712
Үндсэн хөрөнгө18,735
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө-
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө23,427
Биет бус хөрөнгө578
Нийт хөрөнгийн дүн358,543
ӨР ТӨЛБӨР
Харилцах165,328
Хадгаламж57,628
Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр39,814
Бусад эх үүсвэр34,930
Бусад өр төлбөр49,737
Нийт өр төлбөрийн дүн347,438
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө42,700
Нэмж төлөгдсөн капитал0
Халаасны хувьцаа-
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл3,400
Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал(32,308)
Бусад өөрийн хөрөнгө(2,687)
Өөрийн хөрөнгийн дүн11,106
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн358,543
Тэнцлийн гадуурх данс

Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)
26,264.1

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Балансын зүйл/Сая төгрөгөөр/
Хүүгийн орлого16,216
Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн-
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн1
Үнэт цаасны144
Зээлийн16,071
Бусад хүүгийн орлого0
Хүүгийн зардал10,802
Харилцахад төлсөн хүү5,134
Хадгаламжинд төлсөн хүү4,158
Зээлийн хүүгийн зардал759
Үнэт цаасны хүүгийн зардал759
Бусад хүүгийн зардал12
Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)]
5,414
Эрсдэлийн сангийн зардал-
Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)]
5,414
Бусад орлого3,297
Хүүгийн бус орлого3,199
Арилжааны орлого112
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого446
Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого307
Бусад хүүгийн бус орлого2,334
Бусад орлого, олз98
Бусад зардал5,514
Хүүгийн бус зардал5,087
Бусад эрсдэлийн сангийн зардал-
Арилжааны зардал110
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал361
Хураамж, шимтгэлийн зардал123
Үйл ажиллагааны бусад зардал4,493
Бусад зардал, гарз427
Татварын өмнөх ашиг, алдагдал [(5)+(6)-(7)]
3,196
Орлогын татварын зардал-
Татварын дараах ашиг, алдагдал [(8)-(9)]
3,196
Бусад орлого-
Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн [(10)+(11)]
3,196

Хайх зүйлээ бичнэ үү