Балансын зүйл/Сая төгрөгөөр/
ХӨРӨНГӨ
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө131,930
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө38,259
Хөрөнгө оруулалт29,048
Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт-
Зээл (цэвэр дүнгээр)264,970
Хэвийн зээл246,941
Чанаргүй зээл24,304
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр-
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага22,828
Зээлийн эрсдэлийн сан(29,103)
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө-
Бусад санхүүгийн хөрөнгө13,909
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө14,234
Үндсэн хөрөнгө22,695
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө-
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө11,496
Биет бус хөрөнгө687
Нийт хөрөнгийн дүн527,227
ӨР ТӨЛБӨР
Харилцах208,885
Хадгаламж70,538
Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр155,005
Бусад эх үүсвэр49,158
Бусад өр төлбөр2,615
Нийт өр төлбөрийн дүн486,202
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө73,000
Нэмж төлөгдсөн капитал0
Халаасны хувьцаа-
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл3,400
Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал(31,957)
Бусад өөрийн хөрөнгө(3,418)
Өөрийн хөрөнгийн дүн41,025
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн527,227
Тэнцлийн гадуурх данс
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)11,464.1

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Балансын зүйл/Сая төгрөгөөр/
Хүүгийн орлого40,034
Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн-
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн1,388
Үнэт цаасны3,037
Зээлийн35,603
Бусад хүүгийн орлого5
Хүүгийн зардал30,763
Харилцахад төлсөн хүү14,661
Хадгаламжинд төлсөн хүү14,540
Зээлийн хүүгийн зардал1,032
Үнэт цаасны хүүгийн зардал373
Бусад хүүгийн зардал157
Хүүгийн цэвэр орлого9,271
Эрсдэлийн сангийн зардал11,984
Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого(2,714)
Бусад орлого5,685
Хүүгийн бус орлого5,396
Арилжааны орлого1,193
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого1,253
Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого2,926
Бусад хүүгийн бус орлого24
Бусад орлого, олз289
Бусад зардал16,538
Хүүгийн бус зардал15,852
Бусад эрсдэлийн сангийн зардал2,964
Арилжааны зардал1,531
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал936
Хураамж, шимтгэлийн зардал293
Үйл ажиллагааны бусад зардал10,129
Бусад зардал, гарз685
Татварын өмнөх ашиг, алдагдал(13,566)
Орлогын татварын зардал7
Татварын дараах ашиг, алдагдал(13,573)
Бусад орлого-
Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн(13,573)
Дэлгэрэнгүй

Сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагаа болон зарууд

Аюулгүй байдалтай холбоотой зөвлөгөө, мэдээлэл

Хайх зүйлээ бичнэ үү