Балансын зүйл/Сая төгрөгөөр/
ХӨРӨНГӨ
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө1,513
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө17
Хөрөнгө оруулалт9,883
Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт
-
Зээл (цэвэр дүнгээр)200,516
Хэвийн зээл126,791
Анхаарал хандуулах зээл
1,298
Чанаргүй зээл46,826
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр-
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага60,515
Зээлийн эрсдэлийн сан(34,914)
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө-
Бусад санхүүгийн хөрөнгө11,256
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө68,750
Үндсэн хөрөнгө17,619
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө-
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө2,379
Биет бус хөрөнгө502
Нийт хөрөнгийн дүн312,435
ӨР ТӨЛБӨР
Харилцах160,441
Хадгаламж57,552
Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр29,684
Бусад эх үүсвэр12,608
Бусад өр төлбөр40,470
Нийт өр төлбөрийн дүн300,754
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө42,700
Нэмж төлөгдсөн капитал0
Халаасны хувьцаа-
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл3,400
Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал(31,732)
Бусад өөрийн хөрөнгө(2,687)
Өөрийн хөрөнгийн дүн11,681
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн312,435
Тэнцлийн гадуурх данс

Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)
6,240.3

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Балансын зүйл/Сая төгрөгөөр/
Хүүгийн орлого11,869
Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн-
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн0
Үнэт цаасны186
Зээлийн11,683
Бусад хүүгийн орлого-
Хүүгийн зардал2,820
Харилцахад төлсөн хүү2,736
Хадгаламжинд төлсөн хүү2
Зээлийн хүүгийн зардал81
Үнэт цаасны хүүгийн зардал-
Бусад хүүгийн зардал-
Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)]
9,049
Эрсдэлийн сангийн зардал-
Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)]
9,049
Бусад орлого495
Хүүгийн бус орлого412
Арилжааны орлого5
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого191
Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого102
Бусад хүүгийн бус орлого114
Бусад орлого, олз83
Бусад зардал5,645
Хүүгийн бус зардал5,342
Бусад эрсдэлийн сангийн зардал-
Арилжааны зардал1
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал218
Хураамж, шимтгэлийн зардал67
Үйл ажиллагааны бусад зардал5,057
Бусад зардал, гарз303
Татварын өмнөх ашиг, алдагдал [(5)+(6)-(7)]
3,900
Орлогын татварын зардал-
Татварын дараах ашиг, алдагдал [(8)-(9)]
3,900
Бусад орлого-
Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн [(10)+(11)]
3,900

Хайх зүйлээ бичнэ үү