Балансын зүйл/Сая төгрөгөөр/
ХӨРӨНГӨ
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө76,801
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө37,740
Хөрөнгө оруулалт43,748
Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт-
Зээл (цэвэр дүнгээр)231,075
Хэвийн зээл217,912
Чанаргүй зээл20,730
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр-
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага18,020
Зээлийн эрсдэлийн сан(25,587)
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө-
Бусад санхүүгийн хөрөнгө14,634
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө9,448
Үндсэн хөрөнгө14,124
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө-
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө6,138
Биет бус хөрөнгө638
Нийт хөрөнгийн дүн434,346
ӨР ТӨЛБӨР
Харилцах210,469
Хадгаламж63,121
Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр83,854
Бусад эх үүсвэр38,084
Бусад өр төлбөр1,158
Нийт өр төлбөрийн дүн396,685
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө65,000
Нэмж төлөгдсөн капитал0
Халаасны хувьцаа-
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл3,400
Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал(30,739)
Бусад өөрийн хөрөнгө-
Өөрийн хөрөнгийн дүн37,661
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн434,346
Тэнцлийн гадуурх данс
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)14,503.7

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Балансын зүйл/Сая төгрөгөөр/
Хүүгийн орлого15,725
Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн-
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн672
Үнэт цаасны1,859
Зээлийн13,109
Бусад хүүгийн орлого84
Хүүгийн зардал14,937
Харилцахад төлсөн хүү6,426
Хадгаламжинд төлсөн хүү7,872
Зээлийн хүүгийн зардал434
Үнэт цаасны хүүгийн зардал142
Бусад хүүгийн зардал63
Хүүгийн цэвэр орлого788
Эрсдэлийн сангийн зардал9,038
Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого(8,250)
Бусад орлого2,725
Хүүгийн бус орлого2,623
Арилжааны орлого501
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого689
Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого1,409
Бусад хүүгийн бус орлого24
Бусад орлого, олз102
Бусад зардал6,830
Хүүгийн бус зардал6,567
Бусад эрсдэлийн сангийн зардал-
Арилжааны зардал1,206
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал541
Хураамж, шимтгэлийн зардал115
Үйл ажиллагааны бусад зардал4,705
Бусад зардал, гарз263
Татварын өмнөх ашиг, алдагдал(12,355)
Орлогын татварын зардал-
Татварын дараах ашиг, алдагдал(12,355)
Бусад орлого-
Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн(12,355)
Дэлгэрэнгүй

Сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагаа болон зарууд

Аюулгүй байдалтай холбоотой зөвлөгөө, мэдээлэл

Хайх зүйлээ бичнэ үү