Балансын зүйл/Сая төгрөгөөр/
ХӨРӨНГӨ
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө121,783
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө39,590
Хөрөнгө оруулалт22,228
Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт-
Зээл (цэвэр дүнгээр)285,125
Хэвийн зээл245,913
Чанаргүй зээл43,059
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр-
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага27,846
Зээлийн эрсдэлийн сан(31,693)
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө-
Бусад санхүүгийн хөрөнгө13,717
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө19,618
Үндсэн хөрөнгө22,584
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө-
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө11,956
Биет бус хөрөнгө677
Нийт хөрөнгийн дүн537,277
ӨР ТӨЛБӨР
Харилцах219,397
Хадгаламж70,552
Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр126,580
Бусад эх үүсвэр79,469
Бусад өр төлбөр1,623
Нийт өр төлбөрийн дүн497,621
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө77,000
Нэмж төлөгдсөн капитал0
Халаасны хувьцаа-
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл3,400
Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал(38,058)
Бусад өөрийн хөрөнгө(2,687)
Өөрийн хөрөнгийн дүн39,655
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн537,277
Тэнцлийн гадуурх данс
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)11,464.1

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Балансын зүйл/Сая төгрөгөөр/
Хүүгийн орлого7,595
Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн-
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн346
Үнэт цаасны905
Зээлийн6,289
Бусад хүүгийн орлого55
Хүүгийн зардал9,304
Харилцахад төлсөн хүү4,453
Хадгаламжинд төлсөн хүү4,447
Зээлийн хүүгийн зардал248
Үнэт цаасны хүүгийн зардал107
Бусад хүүгийн зардал48
Хүүгийн цэвэр орлого(1,709)
Эрсдэлийн сангийн зардал2,625
Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого(4,334)
Бусад орлого1,131
Хүүгийн бус орлого1,080
Арилжааны орлого174
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого65
Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого837
Бусад хүүгийн бус орлого4
Бусад орлого, олз51
Бусад зардал3,047
Хүүгийн бус зардал2,983
Бусад эрсдэлийн сангийн зардал-
Арилжааны зардал62
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал190
Хураамж, шимтгэлийн зардал113
Үйл ажиллагааны бусад зардал2,617
Бусад зардал, гарз64
Татварын өмнөх ашиг, алдагдал(6,250)
Орлогын татварын зардал-
Татварын дараах ашиг, алдагдал(6,250)
Бусад орлого-
Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн(6,250)

Хайх зүйлээ бичнэ үү