Балансын зүйл/Сая төгрөгөөр/
ХӨРӨНГӨ
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө395
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө8
Хөрөнгө оруулалт9,859
Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт
-
Зээл (цэвэр дүнгээр)203,911
Хэвийн зээл132,192
Анхаарал хандуулах зээл
1,298
Чанаргүй зээл46,848
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр-
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага58,530
Зээлийн эрсдэлийн сан(34,957)
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө-
Бусад санхүүгийн хөрөнгө11,293
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө68,172
Үндсэн хөрөнгө17,866
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө-
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө2,379
Биет бус хөрөнгө524
Нийт хөрөнгийн дүн314,407
ӨР ТӨЛБӨР
Харилцах163,919
Хадгаламж57,551
Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр39,096
Бусад эх үүсвэр12,728
Бусад өр төлбөр31,870
Нийт өр төлбөрийн дүн305,163
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө42,700
Нэмж төлөгдсөн капитал0
Халаасны хувьцаа-
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл3,400
Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал(34,169)
Бусад өөрийн хөрөнгө(2,687)
Өөрийн хөрөнгийн дүн9,244
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн314,407
Тэнцлийн гадуурх данс

Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)
7,093.4

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Балансын зүйл/Сая төгрөгөөр/
Хүүгийн орлого6,172
Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн-
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн0
Үнэт цаасны84
Зээлийн6,088
Бусад хүүгийн орлого-
Хүүгийн зардал1,589
Харилцахад төлсөн хүү1,508
Хадгаламжинд төлсөн хүү1
Зээлийн хүүгийн зардал81
Үнэт цаасны хүүгийн зардал-
Бусад хүүгийн зардал-
Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)]
4,583
Эрсдэлийн сангийн зардал-
Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)]
4,583
Бусад орлого283
Хүүгийн бус орлого243
Арилжааны орлого1
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого103
Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого65
Бусад хүүгийн бус орлого72
Бусад орлого, олз40
Бусад зардал3,403
Хүүгийн бус зардал3,207
Бусад эрсдэлийн сангийн зардал-
Арилжааны зардал0
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал92
Хураамж, шимтгэлийн зардал33
Үйл ажиллагааны бусад зардал3,082
Бусад зардал, гарз196
Татварын өмнөх ашиг, алдагдал [(5)+(6)-(7)]
1,462
Орлогын татварын зардал-
Татварын дараах ашиг, алдагдал [(8)-(9)]
1,462
Бусад орлого-
Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн [(10)+(11)]
1,462

Хайх зүйлээ бичнэ үү