Балансын зүйл/Сая төгрөгөөр/
ХӨРӨНГӨ
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө1,368
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө73
Хөрөнгө оруулалт7,517
Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт
-
Зээл (цэвэр дүнгээр)196,808
Хэвийн зээл119,979
Анхаарал хандуулах зээл
1,298
Чанаргүй зээл46,867
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр-
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага72,397
Зээлийн эрсдэлийн сан(43,733)
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө-
Бусад санхүүгийн хөрөнгө11,179
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө65,275
Үндсэн хөрөнгө16,854
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө-
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө2,701
Биет бус хөрөнгө444
Нийт хөрөнгийн дүн302,218
ӨР ТӨЛБӨР
Харилцах223,898
Хадгаламж112
Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр26,483
Бусад эх үүсвэр9,967
Бусад өр төлбөр28,781
Нийт өр төлбөрийн дүн289,241
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө42,700
Нэмж төлөгдсөн капитал0
Халаасны хувьцаа-
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл3,400
Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал(32,514)
Бусад өөрийн хөрөнгө(610)
Өөрийн хөрөнгийн дүн12,977
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн302,218
Тэнцлийн гадуурх данс

Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)
4,804

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Балансын зүйл/Сая төгрөгөөр/
Хүүгийн орлого4,704
Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн-
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн0
Үнэт цаасны39
Зээлийн4,664
Бусад хүүгийн орлого1
Хүүгийн зардал2
Харилцахад төлсөн хүү2
Хадгаламжинд төлсөн хүү1
Зээлийн хүүгийн зардал-
Үнэт цаасны хүүгийн зардал-
Бусад хүүгийн зардал-
Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)]
4,701
Эрсдэлийн сангийн зардал-
Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)]
4,701
Бусад орлого355
Хүүгийн бус орлого322
Арилжааны орлого9
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого110
Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого14
Бусад хүүгийн бус орлого188
Бусад орлого, олз33
Бусад зардал2,015
Хүүгийн бус зардал2,004
Бусад эрсдэлийн сангийн зардал-
Арилжааны зардал10
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал278
Хураамж, шимтгэлийн зардал39
Үйл ажиллагааны бусад зардал1,677
Бусад зардал, гарз11
Татварын өмнөх ашиг, алдагдал [(5)+(6)-(7)]
3,041
Орлогын татварын зардал-
Татварын дараах ашиг, алдагдал [(8)-(9)]
3,041
Бусад орлого-
Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн [(10)+(11)]
3,041
Дэлгэрэнгүй

Сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагаа болон зарууд

Аюулгүй байдалтай холбоотой зөвлөгөө, мэдээлэл

Хайх зүйлээ бичнэ үү