Үйлчилгээний нөхцөл

Импортын аккредитив, батлан даалтШимтгэл, хураамж
Эх үүсвэртэй аккредитив нээх50 ам.доллар (нэг удаа)
Эх үүсвэргүй аккредитив нээх0.20% (min 100 ам.доллар, max 350 ам.доллар, нэг удаа)
Эх үүсвэргүй аккредитивын эрсдэлийн хүү1.00% - 5.00% (жилийн хүү)
Аккредитивын үнийн дүнгийн өөрчлөлт0.20% (min 50 ам.доллар, max 150 ам.доллар, өссөн дүнгээс)
Аккредитивын нөхцөлд өөрчлөлт оруулах20 ам.доллар (өөрчлөлт тус бүрээс)
Аккредитивын төлбөр гүйцэтгэх20 ам.доллар
Аккредитив хүчингүй болгох30 ам.доллар


Экспортын аккредитив, батлан даалтШимтгэл, хураамж
Аккредитивын мэдэгдэл хүлээн авч шалган харилцагчид хүлээлгэн өгөх15 ам.доллар
Аккредитивын баримтыг хүлээн авч шалгаж төлбөр гүйцэтгүүлэхэд0.10% (min 30 ам.доллар, max 200 ам.доллар)
Аккредитивын нөхцөлд өөрчлөлт орсныг мэдэгдэхэд10 ам.доллар
Аккредитивыг цуцлах зөвшөөрлийг харилцагчийн хүсэлтээр мэдэгдэхэд25 ам.доллар

Жич: Буухиа шуудангийн зардлыг харилцагч хариуцна.


Бүрдүүлэх материал

  • Аккредитив нээлгэх хүсэлт;
  • Худалдааны гэрээ хэлцэл /нэхэмжлэл/;
  • Эх үүсвэргүй аккредитив нээлгэх бол зээлийн материалыг нэмж бүрдүүлнэ.
{{ suggestedServices[selectedSuggested]['link_text'] }}
{{ services[selectedService]['link_text'] }}

Хайх зүйлээ бичнэ үү