Цалингийн зээл

ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭЗЭЭЛИЙН ХҮҮ (ЖИЛИЙН)ХУГАЦААЗЭЭЛ ОЛГОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛЗЭЭЛИЙН ӨРГӨДЛИЙН ХУРААМЖ
30 сая төгрөг хүртэл*
Зарласан хүү
Бодит хүү24 сар хүртэл
1.00%

2,000 төгрөг
16.80%-22.80%18.29%-25.60%

*Үндсэн цалинг 10 дахин нэмэгдүүлсэн дүнгээс хэтрэхгүй


Шуурхай зээл

ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭЗЭЭЛИЙН ХҮҮ (ЖИЛИЙН)ХУГАЦААЗЭЭЛ ОЛГОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛЗЭЭЛИЙН ӨРГӨДЛИЙН ХУРААМЖ
ТӨГРӨГДОЛЛАР
Орон сууц барьцаалан олгох тохиолдолд 50 сая төгрөг хүртэл буюу түүнтэй тэнцэхүйц ам.доллар, бусад тохиолдолд 30 сая төгрөг хүртэл буюу түүнтэй тэнцэхүйц ам.доллар

Зарласан хүүБодит хүүЗарласан хүүБодит хүү12 сар хүртэл
1.00%
20,000 төгрөг
24.00%-27.60%27.11%-31.77%18.00%-24.00%
19.72%-27.11%

Данс барьцаалсан зээл

ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭЗЭЭЛИЙН ХҮҮ (ЖИЛИЙН)ХУГАЦААЗЭЭЛ ОЛГОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛЗЭЭЛИЙН ӨРГӨДЛИЙН ХУРААМЖ
ТөгрөгДансны үлдэгдэл дүнгийн 90% хүртэл
Дансны хүү+6.00%Дансны гэрээний хугацаанаас илүүгүйШимтгэлгүй
2,000 төгрөг
ДолларДансны үлдэгдэл дүнгийн 80% хүртэл

Тэтгэврийн зээл

ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭЗЭЭЛИЙН ХҮҮ (ЖИЛИЙН)ХУГАЦААЗЭЭЛ ОЛГОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛЗЭЭЛИЙН ӨРГӨДЛИЙН ХУРААМЖ
6 сар хүртэлТэтгэврийн орлогыг 12 дахин нэмэгдүүлсэн хэмжээтэй тэнцүү /Нэгжийн зээлийн хороо тэтгэврийн орлогыг 24 дахин нэмэгдүүлсэн хэмжээтэй/Зарласан хүү-15.00%
Бодит хүү-16.18%
24 сар хүртэлШимтгэлгүйХураамжгүй
6 сараас дээшЗарласан хүү-16.80%
Бодит хүү-18.29%

*Зөвхөн төгрөгөөр зээл олгоно


Тэтгэврийн хөнгөлөлттэй зээл

ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭЗЭЭЛИЙН ХҮҮ (ЖИЛИЙН)ХУГАЦААЗЭЭЛ ОЛГОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛЗЭЭЛИЙН ӨРГӨДЛИЙН ХУРААМЖ


12 хүртэлх сарын тэтгэврийн 70%-иас хэтрэхгүй*
Зарласан хүү-10.00%
Бодит хүү-10.52%
12 сар хүртэлШимтгэлгүйХураамжгүй
Зарласан хүү-15.60%
Бодит хүү-16.88%

12-24 сар хүртэл
*тэтгэврийн зээлийн сар бүрийн эргэн төлөлтийн дүн нь нэг сарын тэтгэврийн 70%-иас хэтрэхгүй

Малчны зээл

ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭЗЭЭЛИЙН ХҮҮ (ЖИЛИЙН)ХУГАЦААЗЭЭЛ ОЛГОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛЗЭЭЛИЙН ӨРГӨДЛИЙН ХУРААМЖ
Бизнесийн онцлог, цар хүрээнээс шалтгаалж тодорхойлно
Зарласан хүүБодит хүү18 сар хүртэл1.00%2,000 төгрөг
21.60%-27.60%
24.10%-31.77%

Автомашины зээл

ВАЛЮТЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭЗЭЭЛИЙН ХҮҮ (ЖИЛИЙН)УРЬДЧИЛГАА ТӨЛБӨРХУГАЦААЗЭЭЛ ОЛГОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛӨРГӨДЛИЙН ХУРААМЖ
ТӨГРӨГДОЛЛАР
Төгрөг
100 сая төгрөг хүртэл /20 сая төгрөгөөс дээш ҮХХөрөнгө барьцаална/
Зарласан хүү-20.40%-24.00%
Бодит хүү-22.62%-27.11%
Зарласан хүү-18.00%
Бодит хүү-19.72%
30.00%24 сар хүртэл
1.00%
1.00%
Ам.доллар

Орон нутгийн салбар дахь хэрэглээний зээл

ЗЭЭЛИЙН ТӨРӨЛ
ЗЭЭЛИЙН ХҮҮ (ЖИЛИЙН)

ЗЭЭЛИЙН ХУГАЦААУРЬДЧИЛГАА ТӨЛБӨРЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭЗЭЭЛ ОЛГОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ
ЗЭЭЛИЙН ӨРГӨДЛИЙН ХУРААМЖ
Цахилгаан бараа, тавилгаЗарласан хүү- 24%-26.4%
Бодит хүү-
27.11%-30.20%
24 сар хүртэл3 сая хүртэлх 0%
3 саяс дээш - 10%
5 сая төгрөг хүртэлОлгосон зээлийн 1% буюу 2 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй /доод хэмжээ 1000 төгрөг/5000 төгрөг
Алт мөнгөн эдлэл12 сар хүртэл1 сая хүртэлх 0%
1 саяс дээш - 10%
2 сая төгрөг хүртэл
Хувцас (шуб, годон гутал  гэх мэт)12 сар хүртэл-2 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулахЗээлийн үлдэгдлийн 1% буюу 3 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй

                                                                                                                                           *Зээлдэгч нь банкны нэгж байрлах нутаг дэвсгэрт байнгын оршин суугч байх


Бүрдүүлэх материал

Зээл хүсэгч болон зээлийн онцлогоос хамаарч бүрдүүлэх материалыг зээлийн ажилтан бүрдүүлж авна.

{{ suggestedServices[selectedSuggested]['link_text'] }}
{{ services[selectedService]['link_text'] }}

Хайх зүйлээ бичнэ үү