Балансын зүйл/Сая төгрөгөөр/
ХӨРӨНГӨ
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө565
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө29
Хөрөнгө оруулалт9,891
Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт
-
Зээл (цэвэр дүнгээр)198,501
Хэвийн зээл121,390
Анхаарал хандуулах зээл
1,298
Чанаргүй зээл46,662
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр-
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага63,969
Зээлийн эрсдэлийн сан(34,818)
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө-
Бусад санхүүгийн хөрөнгө11,196
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө67,714
Үндсэн хөрөнгө17,333
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө-
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө2,379
Биет бус хөрөнгө482
Нийт хөрөнгийн дүн308,090
ӨР ТӨЛБӨР
Харилцах158,889
Хадгаламж57,552
Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр26,498
Бусад эх үүсвэр12,169
Бусад өр төлбөр38,828
Нийт өр төлбөрийн дүн293,938
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө42,700
Нэмж төлөгдсөн капитал0
Халаасны хувьцаа-
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл3,400
Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал(29,261)
Бусад өөрийн хөрөнгө(2,687)
Өөрийн хөрөнгийн дүн14,153
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн308,090
Тэнцлийн гадуурх данс

Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)
5,909.2

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Балансын зүйл/Сая төгрөгөөр/
Хүүгийн орлого17,427
Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн-
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн0
Үнэт цаасны293
Зээлийн17,135
Бусад хүүгийн орлого-
Хүүгийн зардал3,964
Харилцахад төлсөн хүү3,880
Хадгаламжинд төлсөн хүү2
Зээлийн хүүгийн зардал82
Үнэт цаасны хүүгийн зардал-
Бусад хүүгийн зардал-
Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)]
13,463
Эрсдэлийн сангийн зардал-
Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)]
13,463
Бусад орлого799
Хүүгийн бус орлого675
Арилжааны орлого9
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого302
Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого123
Бусад хүүгийн бус орлого241
Бусад орлого, олз125
Бусад зардал7,891
Хүүгийн бус зардал7,529
Бусад эрсдэлийн сангийн зардал-
Арилжааны зардал1
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал366
Хураамж, шимтгэлийн зардал100
Үйл ажиллагааны бусад зардал7,063
Бусад зардал, гарз361
Татварын өмнөх ашиг, алдагдал [(5)+(6)-(7)]
6,371
Орлогын татварын зардал-
Татварын дараах ашиг, алдагдал [(8)-(9)]
6,371
Бусад орлого-
Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн [(10)+(11)]
6,371
Дэлгэрэнгүй

Сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагаа болон зарууд

Аюулгүй байдалтай холбоотой зөвлөгөө, мэдээлэл

Хайх зүйлээ бичнэ үү