Балансын зүйл/Сая төгрөгөөр/
ХӨРӨНГӨ
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө1,266
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө134
Хөрөнгө оруулалт4,751
Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт
-
Зээл (цэвэр дүнгээр)214,662
Хэвийн зээл119,840
Анхаарал хандуулах зээл
1,298
Чанаргүй зээл50,136
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр-
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага94,893
Зээлийн эрсдэлийн сан(51,505)
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө-
Бусад санхүүгийн хөрөнгө11,273
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө59,942
Үндсэн хөрөнгө14,302
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө-
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө1,008
Биет бус хөрөнгө331
Нийт хөрөнгийн дүн307,670
ӨР ТӨЛБӨР
Харилцах227,339
Хадгаламж119
Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр25,993
Бусад эх үүсвэр8,332
Бусад өр төлбөр27,578
Нийт өр төлбөрийн дүн289,361
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө42,700
Нэмж төлөгдсөн капитал0
Халаасны хувьцаа-
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл3,400
Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал(27,791)
Бусад өөрийн хөрөнгө-
Өөрийн хөрөнгийн дүн18,309
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн307,670
Тэнцлийн гадуурх данс

Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)
4,487ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Балансын зүйл/Сая төгрөгөөр/
Хүүгийн орлого12,682
Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн-
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн1
Үнэт цаасны366
Зээлийн12,315
Бусад хүүгийн орлого-
Хүүгийн зардал2
Харилцахад төлсөн хүү0
Хадгаламжинд төлсөн хүү2
Зээлийн хүүгийн зардал-
Үнэт цаасны хүүгийн зардал-
Бусад хүүгийн зардал-
Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)]
12,680
Эрсдэлийн сангийн зардал
Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)]
12,680
Бусад орлого1,487
Хүүгийн бус орлого1,337
Арилжааны орлого1
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого859
Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого10
Бусад хүүгийн бус орлого468
Бусад орлого, олз150
Бусад зардал6,141
Хүүгийн бус зардал6,119
Бусад эрсдэлийн сангийн зардал-
Арилжааны зардал9
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал1,094
Хураамж, шимтгэлийн зардал118
Үйл ажиллагааны бусад зардал4,898
Бусад зардал, гарз22
Татварын өмнөх ашиг, алдагдал [(5)+(6)-(7)]
8,025
Орлогын татварын зардал-
Татварын дараах ашиг, алдагдал [(8)-(9)]
8,025
Бусад орлого-
Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн [(10)+(11)]
8,025


Дэлгэрэнгүй

Сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагаа болон зарууд

Аюулгүй байдалтай холбоотой зөвлөгөө, мэдээлэл

Хайх зүйлээ бичнэ үү