Балансын зүйл/Сая төгрөгөөр/
ХӨРӨНГӨ
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө434
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө36
Хөрөнгө оруулалт9,902
Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт
-
Зээл (цэвэр дүнгээр)240,329
Хэвийн зээл176,911
Анхаарал хандуулах зээл
1,298
Чанаргүй зээл39,073
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр-
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага52,053
Зээлийн эрсдэлийн сан(29,006)
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө-
Бусад санхүүгийн хөрөнгө11,881
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө67,252
Үндсэн хөрөнгө19,900
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө-
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө243
Биет бус хөрөнгө553
Нийт хөрөнгийн дүн350,530
ӨР ТӨЛБӨР
Харилцах164,109
Хадгаламж57,549
Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр36,009
Бусад эх үүсвэр13,901
Бусад өр төлбөр67,220
Нийт өр төлбөрийн дүн338,788
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө42,700
Нэмж төлөгдсөн капитал0
Халаасны хувьцаа-
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл3,400
Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал(31,671)
Бусад өөрийн хөрөнгө(2,687)
Өөрийн хөрөнгийн дүн11,742
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн350,530
Тэнцлийн гадуурх данс

Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)
10,875.8

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Балансын зүйл/Сая төгрөгөөр/
Хүүгийн орлого23,787
Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн-
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн1
Үнэт цаасны258
Зээлийн23,526
Бусад хүүгийн орлого3
Хүүгийн зардал15,917
Харилцахад төлсөн хүү7,369
Хадгаламжинд төлсөн хүү6,155
Зээлийн хүүгийн зардал1,414
Үнэт цаасны хүүгийн зардал966
Бусад хүүгийн зардал12
Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)]
7,870
Эрсдэлийн сангийн зардал-
Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)]
7,870
Бусад орлого3,694
Хүүгийн бус орлого3,551
Арилжааны орлого117
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого545
Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого478
Бусад хүүгийн бус орлого2,412
Бусад орлого, олз143
Бусад зардал7,731
Хүүгийн бус зардал6,839
Бусад эрсдэлийн сангийн зардал-
Арилжааны зардал112
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал522
Хураамж, шимтгэлийн зардал159
Үйл ажиллагааны бусад зардал6,046
Бусад зардал, гарз892
Татварын өмнөх ашиг, алдагдал [(5)+(6)-(7)]
3,833
Орлогын татварын зардал-
Татварын дараах ашиг, алдагдал [(8)-(9)]
3,833
Бусад орлого-
Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн [(10)+(11)]
3,833

Хайх зүйлээ бичнэ үү