Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт
Байвал зохих
Биелэлт
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа
>9%

3.4%

Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын хөрөнгө
>12%

3.4%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт
>25%

-7.0%

Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа(нэгж валютаар)
<15%
                                 
-21.0%

Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт)
<30%
                              
-21.8%


Дэлгэрэнгүй

Сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагаа болон зарууд

Аюулгүй байдалтай холбоотой зөвлөгөө, мэдээлэл

Хайх зүйлээ бичнэ үү