Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт
Байвал зохих

Биелэлт

Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа
>9%

2.2%

Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын хөрөнгө
>12%

2.4%

Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт
>25%

-17.6%

Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа(нэгж валютаар)
<15%

-23.6%

Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт)
<30%

-23.9%

Хайх зүйлээ бичнэ үү