Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт
Байвал зохих
Биелэлт
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа
>9%
1.89%
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын хөрөнгө
>12%
2.03%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт
>25%
-9.4%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа(нэгж валютаар)
<15%
75.4%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа(нийт )
<40%
75.5%

Хайх зүйлээ бичнэ үү