Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтБайвал зохихБиелэлт
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэнактивын зохистой харьцаа>9%11.98%
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын хөрөнгө>12%12.20%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт>25%35.4%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа(нэгж валютаар)<15%0.6%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа(нийт )<40%1.0%

Хайх зүйлээ бичнэ үү