Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтБайвал зохихБиелэлт
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэнактивын зохистой харьцаа>9%12.9%
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын хөрөнгө>12%12.9%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт>25%35.3%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа(нэгж валютаар)<15%-9.0%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа(нийт )<40%-9.4%

Хайх зүйлээ бичнэ үү