Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтБайвал зохихБиелэлт
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэнактивын зохистой харьцаа>9%11.6%
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын хөрөнгө>12%12.6%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт>25%25.3%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа(нэгж валютаар)<15%-10.3%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа(нийт )<40%-11.1%
Дэлгэрэнгүй

Сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагаа болон зарууд

Аюулгүй байдалтай холбоотой зөвлөгөө, мэдээлэл

Хайх зүйлээ бичнэ үү