Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт
Байвал зохих

Биелэлт

Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа
>9%

1.9%

Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын хөрөнгө
>12%

2.0%

Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт
>25%

-11.6%

Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа(нэгж валютаар)
<15%

34.1%

Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа(нийт )
<30%

34.1%

Хайх зүйлээ бичнэ үү