Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт
Байвал зохих
Биелэлт
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа
>9%

1.0%

Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын хөрөнгө
>12%

1.1%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт
>25%

-11.6%

Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа(нэгж валютаар)
<15%

-55.5%

Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт)
<30%

-66.2%

Хайх зүйлээ бичнэ үү