Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтБайвал зохихБиелэлт
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэнактивын зохистой харьцаа>9%12.0%
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын хөрөнгө>12%12.2%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт>25%30.7%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа(нэгж валютаар)<15%-0.3%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа(нийт )<40%0.6%
Дэлгэрэнгүй

Сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагаа болон зарууд

Аюулгүй байдалтай холбоотой зөвлөгөө, мэдээлэл

Хайх зүйлээ бичнэ үү