Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтБайвал зохихБиелэлт
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа>9%11.8%
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын хөрөнгө>12%12.6%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт>25%26.6%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа(нэгж валютаар)<15%10.9%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа(нийт )<40%11.6%
Дэлгэрэнгүй

Сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагаа болон зарууд

Аюулгүй байдалтай холбоотой зөвлөгөө, мэдээлэл

Хайх зүйлээ бичнэ үү