Мэдээ, мэдээлэлХүний нөөцХамтын ажиллагаа
Бүрдүүлэх материал

Энгийн нөхцөлтэй эскроу гэрээ хийхэд шаардлагатай материал:

  • Эскроу данс нээх хүсэлт – ЧХБанкны маягт [ маягт татах ]
  • Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, эсхүл гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
  • Харилцагч талуудын хаяг, утас, факс, и-мэйл
  • Эскроу дүнг төлөх төлбөр гүйцэтгэх хүсэлтэд гарын үсэг зурах харилцагч талуудын эрх бүхий хүмүүсийн нотариатаар гэрчлүүлсэн гарын үсгийн баталгаа  [ маягт татах ]

Тусгай нөхцөлтэй эскроу гэрээ хийхэд шаардлагатай материал:

  • Эскроу данс нээх хүсэлт - ЧХБанкны маягт  [ маягт татах ]
  • Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, эсхүл гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
  • Харилцагч талуудын хаяг, утас, факс, и-мэйл
  • Эскроу дүнг төлөх төлбөр гүйцэтгэх хүсэлтэд гарын үсэг зурах харилцагч талуудын эрх бүхий хүмүүсийн нотариатаар гэрчлүүлсэн гарын үсгийн баталгаа  [ маягт татах ]
  • Харилцагч талуудын хооронд хийсэн үндсэн гэрээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар