Мэдээ, мэдээлэлХүний нөөцХамтын ажиллагаа
Хамтын зээлжүүлэлт

Үйлчилгээний талаар

Зээлийн төсөлд хоёр буюу түүнээс дээш банкууд болон зээл олгох эрх бүхий санхүүгийн байгууллагууд хамтран зээл олгож оролцогч тус бүр өөрсдийн оролцооны дүнгээр эрсдэл хүлээх санхүүжилтийн хэлбэр юм.

Давуу тал

  • Тухайн төсөлд шаардлагатай их хэмжээний хөрөнгийг нэг зээлийн гэрээгээр олон банк, эрх бүхий санхүүгийн байгууллагаас нэг дор авах боломж;

Үйлчилгээний нөхцөл

Үзүүлэлт

Төгрөг

Доллар

Зээлийн хэмжээ

Хамтран зээлдүүлэгч талуудын зээл олгох дээд лимит хүртэл

Зээлийн хүү

1.6%-1.7%

1.4%-1.6%

Зээлийн хугацаа

36 сар хүртэл

36 сар хүртэл

Өргөдлийн хураамж

Хураамж төлөхгүй

Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл

1 жил хүртэлх хугацаатай 0,3% (хамгийн ихдээ 1,000,000₮ буюу 1,000$)

1 жилээс дээш хугацаатай 0,5% (хамгийн ихдээ 1,000,000₮ буюу 1,000$)

Зээлийн хугацаа сунгах Зээлийн үлдэгдэл дүнгээс 0,5%(хамгийн ихдээ 1,000,000₮ буюу 1,000$)
Зээлийн гэрээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулах

15,000₮ буюу 15$

Тавигдах шаардлага

ЗЭЭЛ ХҮСЭГЧ НЬ

  • Монгол Улсад бүртгэлтэй иргэн, хуулийн этгээд байна
  • Бизнесийн туршлагатай байна
  • Бизнесийн үйл ажиллагааг эрхлэхэд шаардлагатай, холбогдох хууль эрх зүйн зөвшөөрөлтэй, аливаа зөрчилгүй
  • Татварын албанд бүртгэлтэй, татвар төлөлт болон санхүүгийн тайлангийн хувьд зөрчилгүй, холбогдох байгууллагуудаар баталгаажсан байна
  • Хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй
  • Зээлийн гэрээгээр үүсэх аливаа өр төлбөрийг бүрэн төлж барагдуулахад хангалттай хүрэлцэхүйц, өөрийн өмчлөлийн барьцааны зүйл эсвэл гуравдагч этгээдийн батлан даалттай байна

Бүрдүүлэх бичиг баримт

Зээлийн бүрдүүлбэр [ татаж авах ]

Зээлийн хүсэлтийн маягт [ татаж авах ]

Зээлдэгчийн анкет [ татаж авах ]