Мэдээ, мэдээлэлХүний нөөцХамтын ажиллагаа
Санхүүгийн мэдээлэл

 

2011

2012

2013 2014 2015

Балансын үзүүлэлтүүд (cая төгрөг)

Нийт хөрөнгө 

118,573

110,808

215,097

228,132 227,637

Нийт өр төлбөр 

93,849

81,699

194,639

209,298 205,598

Цэвэр зээл 

69,582

66,988

113,007

150,952 142,690

Өөрийн хөрөнгө 

24,724

29,109

20,458

18,834 22,039

Үр ашгийн үзүүлэлтүүд (cая төгрөг)

Хүүгийн орлого 

7,859

10,768

14,163

19,666 22,964

Хүүгийн зардал 

(9,075)

(6,649)

(7,793)

(14,616) (12,868)

Цэвэр хүүгийн орлого 

(1,215)

4,119

6,370

5,050 10,096

Татварын дараах ашиг 

7,904

4,385

(8,651)

(1,624) 3,205

Шалгуур үзүүлэлтүүд

Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ =>12%

26.4%

28.1%

18.0% 13.4% 14.2%

Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвар >= 25%

34.0% 32.4% 40.3% 28.6% 26.2%

Гадаад валютын эрсдэлийн vзvvлэлтvvд 

Нийт гадаад валютын хувьд <+∕-40%

5.5% 

16.0%

9.1% 13.1% -15.0%

Нэгж гадаад валютын хувьд <+∕-15%

2.9%

-13.7%

7.7% 8.5% -14.9%