Мэдээ, мэдээлэлХүний нөөцХамтын ажиллагаа
Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа

Хэрэглэх цар хүрээ: Экспорт-импортын бизнест

Баталгааны зорилго: Худалдан авагч тал нь бараа нийлүүлэхээс өмнө гэрээний тодорхой үнийн дүн бүхий урьдчилгаа төлбөрийг Худалдагч талд хийсэн ба Худалдагч тал нь гэрээний дагуу бараа нийлүүлэх үүргээ биелүүлж чадаагүй тохиолдолд хийгдсэн урьдчилгаа төлбөрийг буцаан авахыг баталгаажуулах зорилготой баталгаа юм. 

Баталгааны хэмжээ: Хийгдсэн урьдчилгаа төлбөртэй тэнцүү байна.

Хүчинтэй хугацаа: Төлбөр хийх хугацаа + 15 хоног