Мэдээ, мэдээлэлХүний нөөцХамтын ажиллагаа
Улирлын санхүүгийн тайлан

1. Орлого үр дүнгийн тайлан /сая төгрөг/   

12/31/2015 3/31/2016 6/30/2016 9/30/2016 12/31/2016

Хүү болон түүнтэй адилтгах орлого

22,964

4,894 8,890 13,243 22,815

Хүү болон түүнтэй адилтгах зарлага

(12,868)

(3,721) (7,412) (11,564) (16,275)

Хүүгийн цэвэр орлого

10,096

1,173 1,478 1,678 6,540

Хүүгийн бус орлого

7,138 992 1,787 3,158 4,275

Үйл ажиллагааны нийт орлого

17,234

2,165 3,264 4,836 10,814

Үнэ цэнэ бууралтын зардал

(6,165) (658) (346) (451)

(1,147)

Үйл ажиллагааны цэвэр орлого

11,069 1,507 2,919 4,385 9,667

Боловсон хүчний зардал

(3,522) (959) (1,802) (2,617) (3,490)

Үйл ажиллагааны бусад зардлууд

(4,297) (701) (1,505) (2,415) (3,951)

Үйл ажиллагааны нийт зардал

(7,818) (1,660) (3,307) (5,032) (7,441)

Татварын өмнөх ашиг

3,251 (153) (388) (647)

2,226

Орлогын татварын зардал

(46) 0 (1) (1) (1)

Тайлант жилийн ашиг

3,205 (153) (390) (647) 2,225

 

2. Тайлан тэнцэл /сая төгрөг/

12/31/2015 3/31/2016 6/30/2016   9/30/2016

12/31/2016

Актив

Бэлэн мөнгө ба төв банк дахь харилцах

23,586 17,813 24,490 25,256 46,111

Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт

21,103 32,398 37,901 60,059 56,740

Үүсмэл санхүүгийн хэрэглүүр

0 0 0 0 0

Бусад банк ба санхүүгийн байгууллагад байршуулсан харилцах, хадгаламж

18,887 9,982 12,736 16,082 2,795

Харилцагчид олгосон зээл ба урьдчилгаа (цэврээр)

158,207 157,296 155,719 132,008 148,515

Үндсэн хөрөнгө

4,030 4,081 6,121 11,458 13,545

Биет бус хөрөнгө

195 193 185 179 189

Бусад хөрөнгө

1,630

1,423 1,812 1,923 1,532

Нийт актив

227,637 223,187 238,964 247,334 269,427

Пассив

Харилцагчдын харилцах хадгаламж

88,065 88,777 95,106 86,268 106,147

Бусад банк ба санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр

89,456 76,181 77,497 99,321 88,738

Бусад эх үүсвэр

27,178 34,960 43,625 38,361 48,516

Бусад өр төлбөр

900 846 1,087 1,993 1,763

Нийт пассив

205,598 200,763 217,315 225,942 245,164

Өөрийн хөрөнгө

Энгийн хувьцаа

39,373 39,373 39,373 39,373 39,373

Хуримтлагдсан ашиг

(17,335) (16,949) (17,725) (17,982) (15,110)

Нийт өөрийн хөрөнгө

22,039 22,424 21,649 21,391 24,264

Нийт пассив ба өөрийн хөрөнгө

227,637 223,187 238,964 247,334 269,427

 

3. Монгол банкнаас тогтоосон зохистой харьцааны үзүүлэлтүүд

12/31/2015 3/31/2016 6/30/2016 9/30/2016 12/31/2016

Өөрийн хөрөнгө эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа (>12%)

14,2% 15,0% 12,8% 12.6% 13.0%

Гадаад валютын эрсдлийн үзүүлэлт (нийт валютаар <+-40%)

-15,0% 8,7% -3,0% 3,4% 6.9%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвар (>25%) 26.2% 25,6% 25,5% 26,4% 28.3%

Үндсэн хөрөнгийн үзүүлэлт (<8%)

1.8% 1.8% 2,6% 4,6% 5.0%