Мэдээ, мэдээлэлХүний нөөцХамтын ажиллагаа
Бүрдүүлэх материал
  • Харилцах данс нээлгэх өргөдөл -  ЧХБанкны маягт
  • Гарын үсгийн баталгаа дансны төрөл бүр дээр – ЧХБанкны маягт [маягт татах] /гарын үсгийн маяг нь нотариатаар батлагдсан байна/
  • Цахим үнэмлэхийн хуулбар
  • Цээж зураг
  • Данс нээхэд эхний үлдэгдлээ тушаах
  • Харилцах данс эзэмших гэрээ
  • ХТМАнкет