Мэдээ, мэдээлэлХүний нөөцХамтын ажиллагаа
Бүрдүүлэх материал

Энгийн нөхцөлтэй эскроу гэрээ хийхэд шаардлагатай материал:

  • Эскроу данс нээх хүсэлт – ЧХБанкны маягт  [ маягт татах ]
  • Иргэний үнэмлэх, эсхүл иргэний үнэмлэхийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
  • Харилцагч талуудын хаяг, утас, факс, и-мэйл
  • Эскроу дүнг төлөх төлбөр гүйцэтгэх хүсэлтэд гарын үсэг зурах харилцагч талуудын нотариатаар гэрчлүүлсэн гарын үсгийн баталгаа [ маягт татах ]
 
Тусгай нөхцөлтэй эскроу гэрээ хийхэд шаардлагатай материал:
  • Эскроу данс нээх хүсэлт - ЧХБанкны маягт  [ маягт татах ]
  • Иргэний үнэмлэх, эсхүл иргэний үнэмлэрийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
  • Харилцагч талуудын хаяг, утас, факс, и-мэйл
  • Эскроу дүнг төлөх төлбөр гүйцэтгэх хүсэлтэд гарын үсэг зурах харилцагч талуудын нотариатаар гэрчлүүлсэн гарын үсгийн баталгаа [ маягт татах ]
  • Харилцагч талуудын хооронд хийсэн үндсэн гэрээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар