Мэдээ, мэдээлэлХүний нөөцХамтын ажиллагаа
Зээлийн шугам

Үйлчилгээний талаар

Зээлийн шугам нь иргэд, хуулийн этгээдийн бизнесийн үйл ажиллагааны эргэлттэй холбогдон үүсэх богино хугацааны санхүүгийн хэрэгцээг хангахад зориулан нээх зээлийн эрх юм.

Давуу тал

  • Банктай гэрээ байгуулан, гэрээний хугацаанд батлагдсан зээлийн хэмжээгээр шаардлагатай үедээ зээлээ ашиглах, буцаан төлөх, төлсөн хэмжээгээр эргүүлэн ашиглах боломж;
  • Цаг хугацаа хэмнэх боломж;

Үйлчилгээний нөхцөл

Үзүүлэлт

Төгрөг

Доллар

Зээлийн хэмжээ

Бизнесийн онцлог, цар хүрээнээс шалтгаалж тодорхойлно.

Бизнесийн онцлог, цар хүрээнээс шалтгаалж тодорхойлно.

Зээлийн хүү (сарын)

2%-3%

1.35%-1.8%

Зээлийн хугацаа

12-24 сар хүртэл

12-24 сар хүртэл

Ашиглаагүй үлдэгдлийн хүү (жилийн)

3.6%

1.8%

Өргөдлийн хураамж

10,000 төг

Зээлийн шугам нээлгэсний төлбөр

1%
Хамгийн ихдээ 5.0 сая төг, түүнтэй тэнцэх ам.доллар

Зээлийн хугацаа сунгах 1%
Хамгийн ихдээ 5.0 сая төг, түүнтэй тэнцэх ам.доллар
Зээлийн гэрээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулах

          100,000 төг

Тавигдах шаардлага

ЗЭЭЛ ХҮСЭГЧ НЬ

  • Монгол Улсад бүртгэлтэй иргэн, хуулийн этгээд байна
  • Бизнесийн туршлагатай байна
  • Бизнесийн үйл ажиллагааг эрхлэхэд шаардлагатай, холбогдох хууль эрх зүйн зөвшөөрөлтэй, аливаа зөрчилгүй
  • Татварын албанд бүртгэлтэй, татвар төлөлт болон санхүүгийн тайлангийн хувьд зөрчилгүй, холбогдох байгууллагуудаар баталгаажсан байна
  • Хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй
  • Зээлийн гэрээгээр үүсэх аливаа өр төлбөрийг бүрэн төлж барагдуулахад хангалттай хүрэлцэхүйц, өөрийн өмчлөлийн барьцааны зүйл эсвэл гуравдагч этгээдийн батлан даалттай байна

Бүрдүүлэх бичиг баримт

Зээлийн бүрдүүлбэр [татаж авах ]

Зээлийн хүсэлтийн маягт  [татаж авах ]

Зээлдэгчийн анкет [татаж авах ]