Мэдээ, мэдээлэлХүний нөөцХамтын ажиллагаа
Мэдээлэл, лавлагаа

Бид харилцагчийн хүсэлтээр харилцах данс болон хадгаламжийн дансны дэлгэрэнгүй хуулга болон лавлагааг хүссэн хугацаагаар нь гаргахаас гадна мөн харилцагчийн хүсэлтээр дансны үлдэгдлийн тодорхойлолт, гүйлгээний талаарх мэдээлэл, зээлийн өр төлбөртэй эсэх талаар тодорхойлолт гаргаж өгч үйлчилж байна.

Дээрхи мэдээллийг авахын тулд тухайн байгууллага нь 1,2-р гарын үсэг бүхий хүсэлтийг албан бичгээр банкинд гаргана.

Үйлчилгээний шимтгэл

Харилцагчийн хүсэлтээр хуулга болон банкны архиваас лавлагаа хийлгэхэд:

Нэг жилийн доторхи

2,000 +нэмэлт 1 хуудас болгоноос 100төг

Нэг жилээс дээш хугацааны

3,000 +нэмэлт 1 хуудас болгоноос 100төг

Дансны дэлгэрэнгүй хуулга гарган өгөхөд /тайлант онд/:

Төгрөгийн дансанд

1,000

Валютын дансанд

$1.00

Харилцагчийн хүсэлтээр бусдад харилцах дансны гүйлгээ, үлдэгдэл, зээлийн өр төлбөрийн үлдэгдлийн талаар тодорхойлолт гарган өгөхөд

2,000