Мэдээ, мэдээлэлХүний нөөцХамтын ажиллагаа
Хүү шимтгэл
Валют Дүн Шимтгэл

төгрөгөөр

100,000,000.00 хүртэлх дүнд Худалдагч-0.15%, Худалдан авагч-0.15% min-5000₮ маx-100000₮

гадаад валютаар

100,000.00 ам.доллартай тэнцэх дүн хүртэл Худалдагч-0.15%, Худалдан авагч-0.15% min-$5 маx-$100

төгрөг, валютаар

100,000,000.0 төгрөг, 100,000.0 $-оос дээш дүнд Гэрээгээр тохирно.

Жич: Тусгай гэрээний шинжтэй тусгай хэлцэлтэй бол гэрээгээр тохиролцоно.