Мэдээ, мэдээлэлХүний нөөцХамтын ажиллагаа
Бүрдүүлэх материал
  • Тамга, гарын үсгийн баталгаа – ЧХБанкны маягт [маягт татах]
    /нотариатаар баталгаажуулах/
  • Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар 
    /нотариатаар баталгаажуулах/, эх хувийн хамт
  • Хадгаламж нээлгэх тухай албан бичиг