Мэдээ, мэдээлэлХүний нөөцХамтын ажиллагаа
Зээлийн шугам / Зээлийн баталгаа

Хэрэглэх цар хүрээ: Дэлхий даяар зээлийн харилцаанд

Баталгааны зорилго: Зээлийн гэрээнд заасан нөхцөл, хуваарийн дагуу зээлийн төлбөр эргэн төлөгдөөгүй тохиолдолд Зээлдүүлэгч талаас Зээлдэгчийн төлбөрийн үүргийг хангуулах  зорилготой баталгаа юм.  

Баталгааны хэмжээ: Үндсэн зээл + хуримтлагдсан хүүний хэмжээ

Баталгааны хүчинтэй хугацаа: Зээлийн эргэн төлөгдөх огноо + 15 хоног