Мэдээ, мэдээлэлХүний нөөцХамтын ажиллагаа
Төлбөрийн баталгаа

Хэрэглэх цар хүрээ: Гадаад худалдаанд төлбөрийн баталгаа нь ихэвчлэн нээлттэй дансаар хийгдэх төлбөр тооцоо буюу аккредитивын оронд ашиглагддаг.

Баталгааны зорилго: Худалдагч тал нь Худалдан авагчаас тохиролцсон хугацаанд гэрээнд заагдсан үнийн дүн бүхий барааны төлбөрийн гүйцэтгэлийг хангуулах зорилготой баталгаа юм.  

Баталгааны хэмжээ: Гэрээний нийт дүн эсвэл түүний тодорхой хувьтай

Хүчинтэй хугацаа: Төлбөр хийх хугацаа + 15 хоног