Мэдээ, мэдээлэлХүний нөөцХамтын ажиллагаа
Гүйцэтгэлийн баталгаа

Хэрэглэх цар хүрээ: Экспорт-импортын бизнес, худалдаа, аж үйлдвэр салбарт ашигладаг.

Баталгааны зорилго:  Худалдагч тал нь барилга, угсралт гүйцэтгэл гэх мэт гэрээнд заагдсан нөхцлийн дагуу бараа нийлүүлэх эсвэл үйлчилгээ үзүүлэх үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд  Худалдан авагч тал нь хүлээсэн алдагдалаа Худалдагч талаас нэхэмжлэн авах зорилготой баталгаа юм.

Баталгааны хэмжээ: Ихэнх тохиолдолд гэрээний үнийн дүнгийн  5-20 хувийн хооронд байдаг.

Хүчинтэй хугацаа: Гэрээний нөхцлүүд биелэгдэж дуусах хүртэл