Мэдээ, мэдээлэлХүний нөөцХамтын ажиллагаа
Банкны холбогдох этгээдэд олгосон зээл, бусад үйлчилгээ

2017.03.31                                                                                                    /сая төгрөг/

Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)

 Активын хэлбэр

Үлдэгдэл дүн

Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь

1.

Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй)

1.1 Банкны хувьцаа эзэмшигч* Зээл - 0.00%
1.2

Банкны эрх бүхий албан тушаалтан*

Зээл 227.28 0.96%
1.3 Банкны бусад холбогдох этгээд* Зээл 1467.63 6.19%
2 Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй)
2.1 Банкны нийт хувьцаа        эзэмшигчид Зээл - 0.00%
2.2 Банкны эрх бүхий албан тушаалтнууд Зээл 943.78 3.98%
2.3 Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл 3064.13 12.92%