Мэдээ, мэдээлэлХүний нөөцХамтын ажиллагаа
Хүү шимтгэл
Үйлчилгээний хүү шимтгэл:
  • төгрөгөөр
100,000,000.00 хүртэлх дүнд Худалдагч-0.15%, Худалдан авагч-0.15% min-5000₮ маx-100000₮
  • гадаад валютаар
100,000.00 ам.доллартай тэнцэх дүн хүртэл Худалдагч-0.15%, Худалдан авагч-0.15% min-$5 маx-$100
  • төгрөг, валютаар
100,000,000.0 төгрөг, 100,000.0 $-оос дээш дүнд Гэрээгээр тохирно.

Жич: Тусгай гэрээний шинжтэй тусгай хэлцэлтэй бол гэрээгээр тохиролцоно.