Мэдээ, мэдээлэлХүний нөөцХамтын ажиллагаа
Хүү шимтгэл
Импортын аккредитив

Эх үүсвэртэй аккредитив нээх

нэг удаа $50.00

Эх үүсвэргүй аккредитив нээх

нэг удаа 0.2% (min 100$, max 350$)

Эх үүсвэргүй аккредитивын эрсдэлийн хүү

Жилийн эрсдэлийн хүүг Зээлийн хороо энэхүү хязгаарт багтаан шийдвэрлэнэ. 1%-5%

Аккредитивын үнийн дүнгийн өөрчлөлт

  0.0

Аккредитивын нөхцөлд өөрчлөлт оруулах (өөрчлөлт тус бүр)

  $20.00

Аккредитивын төлбөр гүйцэтгэх

  $50.00

Аккредитив хүчингүй болгох

  $50.00

 

Экспортын аккредитив

Аккредитивын мэдэгдэл хүлээн авч шалган харилцагчид хүлээлгэн өгөх

  $30.00

Аккредитивын баримтыг хүлээн авч шалгаж төлбөр гүйцэтгүүлэхэд

  0.1% (min 60$, max 300$)

Аккредитивын нөхцөлд өөрчлөлт орсныг мэдэгдэхэд

  $10.00

Аккредитивыг цуцлах зөвшөөрлийг харилцагчийн хүсэлтээр мэдэгдэхэд

  $25.00

Жич: Буухиа шуудангийн зардлыг харилцагч хариуцна.